ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007–2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Проект BG051PO001-4.1.05 - 0166
„Мостове към света“