19.X.2010

Организиране свободното време на учениците
в ПИГ I- клас, II-III-клас, IV-клас

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

  Добра практика в училище е да се организира свободното време на учениците така, че те да реализират потребностите си от изява и творческа свобода, да разгърнат интересите, мислите и въображението си. Такова място за реализация учениците намират в ПИГ.
  Чрез иновационните форми ще се повиши цялостната комуникативност на учениците, а също и тяхната увереност в собствените сили, което от своя страна ще им помогне да се справят с предизвикателствата на училищният живот и на този след него.
  В СОУ”Иван Вазов” гр. Вършец посещенията в занималнята са традиция.
  В начален курс съществуват три полуинтернатни групи. Първа група обхваща учениците от I-клас, втората II-III клас, а третата група IV клас.
  Различният възрастов състав във всяка група дава възможност за повишаване ефикасността при управление на вътрешно колективните личностни отношения и създава условия за обмяна на знания, опит, ценности за една естествена непринудена приемственост. От друга страна колективната работа в групите съдейства за изява на индивидуалните способности за диференцирано развитие на учениците.
  Възпитателната работа в ПИГ е подчинена на общите цели на училището, но същевременно е съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочени и към осмисляне на свободното им време. С нетрадиционни форми на работа да се предизвика у тях радост и удовлетворение от училищния живот и от техния личен принос за обогатяването му.
  Идвайки в групата децата знаят, че ще намерят приятели, с които да поговорят, да споделят идеите си с другите, че ще бъдат изслушани и разбрани. Там ще получат най-добър съвет, ще се забавляват на празници, ще намерят повече информация по вълнуващи ги теми. Учениците се научават да уважават другите като общуват с по-големи и помагат на по-малките, да се съобразят и с чуждите потребности, да плануват времето си.
  Целта на работата в ПИГ е да порасне самочувствието на децата. Постигнем ли това ще забележим, че и постиженията им ще нараснат, но още по-важно е, че животът им на територията на училището ще доставя все по-голяма радост.
  Занимания по интереси са част от дейностите в ПИГ. Те имат за цел да провокират интереса на децата в области, различни от учебното съдържание. Тук учениците имат право сами да избират типични или не характерни за училището задачи, които да изпълнят до определено равнище и за определено време. Съдържанието, задачите и дейностите по интереси се обмислят предварително от възпитателя на групата, но те не се налагат задължително на децата. В процеса на работа учителят ги провокира към творчество и те го осъществяват с голямо желание и удовлетворение, с богатата си детска фантазия и емоционалност. В хода на работата възпитателят играе ролята на помощник и съветник. Акцентира се на актуалните събития през годината, предстоящи празници, участия значими прояви в родното място и други.
  Работата в ПИГ-те, е подчинена на няколко глобални теми:
     - Изобразителна
     - Спорт и туризъм
     - Природолюбителска
     - Гражданско образование
     - Здравни беседи
     - Празници и традиции
  Продължителността на Заниманията по интереси е с фиксирано начало на обучението и остава отворено във времето.Обратната връзка получавам от материалите, които децата подготвят.
   Тъй като районът, в който живеем има голямо разнообразие от билки ние избрахме следната тема:
   „Могат ли билките да помогнат при простудни заболявания?”
   Целите на занятието са:
      - Стимулиране интереса към природата .
      - Формиране на умения за разпознаване на билките и тяхното приложение .
      - Издирване на подходяща литература по темата и подбиране на най-съществената информация по темата.
      - Умения за оформяне на табло
      - Работа в екип.
  Предварително събеседвахме върху понятието „билка” и най-често срещаните у нас лечебни растения.Използвахме информация от научнопопулярна литература.
   В началото на ролевата игра учениците се разделиха на три групи. Всяка група избра: художник, писар, говорител, журналист и изтегли своята тема чрез жребии (темите предварително бяха обсъдени, като към всяка имаше насоки за работа). Първа група имаше за задача да намери билки и да опише тяхното предназначение „Ако ви боли гърло”. Втора ни посъветва какви билки да използваме ако кашляме. Трета ни насочи към най-важното за нашия организъм: „Витамините ще набавите от…”. Възпитателят напомни, че винаги трябва да търсим лекар, макар и добре да познаваме билките. В хода на изпълнение журналистите събраха информация за билките, съвети от бабите и родителите. Художниците нарисуваха всяка билка, писарите документираха информацията, а говорителите запознаха присъстващите с ценната информация. Подготвихме табло с рисунките и кратки сведения за лечебните растения виреещи в България. В това занятие използвахме играта като част от интерактивните методи.
  Връзката ни с природата продължава и в следващата ни тема в занимания по интереси „Екскурзия и поход сред природата”. За да осъществим нашата подготовка, доставих учебни материали чрез компютърна мултимедия. Целта бе децата да добият умения за подобен вид мероприятия – самостоятелна подготовка за поход и екскурзия; опознаване на родната природа; грижи за запазване чистота на природата; наблюдаване промените в нея; събиране на природни материали за апликация.
  
  В часовете по СИП - за начало на нашите занимания избрахме темата „Да се запознаем и разкажем…”. Беше им поставена задача да донесат своя любима снимка и те се отзоваха с удоволствие. Имаше фотографи от ранна детска възраст, с домашен любимец, с близък човек, с любим предмет и снимка от по-ранна ученическа възраст.
  Невероятно красиво беше представянето на децата. Всеки разказа за себе си: кога и къде е роден, какво знае за родното си място, за любимо занимание и защо е избрал точно тази снимка. Следващия път всеки ученик избра цветна хартия, на която записа споделеното за себе си. Всичко това поместихме на табло-постер. Пространството между снимките запълнихме с цветни копия на ръцете им, символично хванати една за друга – знак за приятелството помежду ни. Таблото поставихме в стая и то се превърна във визитната картичка на групата.
 
  Педагогическата ефективност на работата в занималните не се изразява само в организиране на свободното време на децата, а в развитието на общите способности в удовлетворяване на потребностите от активна дейност, общуване и творчество.