12.XII.2012

Проект „Включващо обучение“

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

 От началото на учебната 2012-2013 година в 84 пилотни училища в България се реализира Проект ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ".
 СОУ „Иван Вазов" - гр. Вършец е едно от тези училища, избрани за апробиране на новия образователен модел на организация и работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП).
 Общата цел на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
 Специфични цели на проекта са: Ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности, и успешното им включване в предучилищното и училищното образование, успешна социализация и интеграция; Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик; Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект.
 Партньори по проекта са: Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище и Шумен; Логопедичен център - гр. София; Българска асоциация за невромускулни заболявания; Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение; Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения; Сдружение Асоциация на родителите на деца с увреден слух; Асоциация на родители на деца с епилепсия и Център за психологически изследвания.
 Основният ангажимент на СОУ „Иван Вазов" - гр. Вършец е свързан с Дейност 2 на проекта «Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища». За целта са осигурени: оборудване за ресурсен кабинет с необходимите материали, техника и апаратура; образователни специализирани софтуерни продукти за обучението на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения; методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и ръководство за работата на училищните екипи с цел изготвяне на индивидуални образователни програми; обучен екип от специалисти за осъществяване на включващото обучение в състав: Ивайло Панов - психолог, Красимир Кръстев - ресурсен учител и Соня Ангелова - логопед. Работа на екипа се подпомага от тифлопедагог (учител за работа с деца със зрителни затруднения) и сурдопедагог (учител за работа с деца със слухови увреждания).
 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Обща стойност на проекта - 10 000 000 лв. Бенефициент - Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието".

(коментирай тази новина)