ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Проектът е с национален обхват.

Цели: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:

  • насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;

  • създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;

  • подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес;

  • създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;

  • създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;

  • повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

Основни дейности:

  1. Oсигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища в страната.

  2. Oбучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”

  3. Oсигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи).

Презентация за дейностите към проекта.

Виж снимки от изпълнението на проекта