Проект „Мостове към света“

  Обща цел на проекта – развитие на човешкия потенциал с цел осигуряване на по-висока мотивация за участие в учебния процес и социална интеграция.
   Специфична цел:
   - Подобряване на условията и ресурсите за равен достъп до образование и обучение;
   - Създаване на благоприятна училищна среда за включване на ученици със специални образователни потребности и децата в риск от отпадане;
   - Стимулиране активността и ангажиране свободното време на децата в неравностойно положение, чрез участие в различни типове извънкласни и извънучилищни дейности.
   Основни дейности:
   1. Лятно училище за постъпващите в пети клас на СОУ „Иван Вазов” ромски деца от сегрегираното училище в града.
   2. Летен лагер – школа с обучение по английски език за деца и ученици от седми клас, записани в профилирани паралелки и изявени ученици от пети и шести класове.
   3. Обучение за работа в екип – учители и ромски родители.
   4. Танцови групи.
   5. Кръжок по занаятчийство „Циганско колело”.
   6. Вокална формация.
   7. Театрална трупа.
   8. Участие в детски ромски фестивал „Отворено сърце” във Велико Търново.
   9. Улесняване достъпа до образование и интегриране на ученици със специални образователни потребности.
   10. Участие на изявени състави в Международен детски фестивал „Слънце – Радост – Красота” в гр. Несебър.
   11. Осигуряване публичност на проекта.


                 ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН