Проект „Заедно за по-добро бъдеще“

Програма: "Намаляване на отпадането на
ромските ученици от училище"
финансиран от:

•  Фондация "Америка за България"

•  ЦМЕДТ "Амалипе"

Цел на проекта:

 • Подпомагане интеграцията на малцинствата

 • Мотивиране на учениците за учебен труд

 • Приобщаване на родители и ученици към образователните ценности и превръщане на училището в притегателен център за ученици и родители

Екип на проекта:

Ръководители:

 • Ани Ангелова - директор на СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец

 • Екатерина Давидова - старши експерт начално образование към РИО-Монтана

 • Елка Илчева - директор на II СОУ "Никола Й. Вапцаров" - гр. Монтана

 • Асен Арсенов - директор на СОУ "Христо Ботев" - гр. Брусарци

Дейности по проекта:

 1. Въвеждане на СИП - Фолклор на етносите - ромски фолклор. Заложени часове в Списък Образец 1 за учебната 2010/2011 година.

 2. Изготвяне на календар на етнокултурните празници. Участниците в СИП - Фолклор на етносите събират информация и снимков материал за отпечатването на календара.

 3. Създаване на рубрика в интернет страницата на училището, която дава информация за хода на дейностите.

 4. Провеждане на съвместен празник между трите училища "Заедно в деня на толерантността". СОУ "Иван Вазов"  е домакин на срещата.

 5. Провеждане на преподавателски форум по актуални проблеми на обучението "Проблеми и успешни практики при обучението в мултикултурна среда". Преподавателите от трите училища ще работят заедно върху казуси и добри практики.

Индикатори:

 1. Участия в мероприятия, презентации, кътове и други

 2. Брой отсъствия от училище

 3. Брой ученици, продължаващи образованието си след 8 клас

 4. Брой роми, завършващи средно образование