Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

 
Проект „Твоят час”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 • Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

 • Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

 • Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

 • Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

 • Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

 • Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

 • Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

 • Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

През учебната 2017/2018 година дейностите в СУ „Иван Вазов“ са:

 • Допълнително обучение по български език и литература във ІІА, ІІБ, ІІІА, ІІІБ, ІVА, ІVБ, V, VІ, VІІ и ІХ клас

 • Допълнително обучение по математика в ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас

 • Допълнително обучение по английски език VІІІ клас

 • Духов оркестър

 • Театрално изкуство

 • "И ний сме дали нещо на света ..."

 • "Из бабината ракла"

 • "Общуване чрез танца"

 • Аз фотографът

 • Вокална група

 • Екстериорен дизайн

 • Знам математика

 • Искам да общувам със света

 • Клуб "Добротворци"

 • Клуб "Здравословно хранене"

 •  Клуб "Озеленител"

 • Клуб "Циклон"

 • Мажоретни танци

 • Млади журналисти

 • Още малко математика

 • Училищен е-вестник

 • Химията близо до мен

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЪВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН
МОНИТОРИНГ „ТВОЯТ ЧАС“
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА
2017/2018 ГОД. НА СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС”
Заявление и декларация за информирано съгласие
Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект„Твоят час“
Индивидуална образователна карта

--------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------


Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.