Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана за участие в събрание за създаване на обществен съвет на Средно училище „Иван Вазов“