ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО
ПРЕДМЕТИ - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА – І СРОК
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЧАС НА
КЛАСА - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА – І СРОК
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ
СРЕЩИ - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА – I СРОК
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА
ФУЧ/СИП ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. - І СРОК
ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ - І УЧЕБЕН СРОК
УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ,
І СРОК, УЧЕБНА 2017/2018 Г.
ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОД. І СРОК
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО ЗАЩИТА ПРИ
БАК /БЕДСТВИЯ , АВАРИИ И КАТАСТРОФИ/ УЧЕБНА 2017/2018
ГРАФИК НА ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ І СРОК,
УЧЕБНА 2017/2018 Г.